Studietur til Trondheim

At Trondheim folkebibliotek består av sju avdelinger, hindrer dem ikke fra å tenke helhetlig. Tidligere i mai reiste lederteamet for Sandefjordbibliotekene til trønderhovedstaden for å lære.

Reklamer

– Det var veldig interessant for oss å høre hvordan de tenker og arbeider, for vi får mange av de samme utfordringene. Også vi må øve oss i å se biblioteket under ett, sier Jørgen Hovde, enhetsleder i Andebu, som sammen med Wenche Roald Naas (Stokke), Anette Østad (Sandefjord) og seksjonsleder Bjarne Sætre besøkte Hovedbiblioteket, Kulturtribunen på Ranheim og Moholt bibliotek 11. og 12. mai.

18425340_1017438361721075_2119664545636602213_n

Frigjorte ressurser

Trondheim folkebibliotek har de siste årene sentralisert en rekke oppgaver for å frigjøre ressurser til utvikling og publikumsrettet virksomhet ute på avdelingene. Helhetlig tenkning står i høysetet.

– Turen gav næring til nye måter å tenke samarbeid på. Det er godt å komme ut og løfte blikket – det er så lett å tenke «nye» tanker ut fra dagens ståsted, sier Wenche Roald Naas. Fortsett å lese «Studietur til Trondheim»

Oppsummering ledermøter

Oppsummering fra februar til mai

Styringsgruppa har ikke hatt møter etter januar, og saker som tidligere ville blitt tatt opp her, tas nå i stedet opp på de faste ledermøtene (med enhetsledere og seksjonsleder). Det vil ikke bli lagt ut fulle referater fra disse møtene, siden de i stor grad omhandler saker som ikke har direkte relevans til sammenslåingen og prosjektet «Hvordan 1+1+1 = mer enn 3!». Her følger imidlertid en oppsummering av sakene som vurderes som relevante.

Hus

Navn

  • Formelt i kommunen benevnes bibliotekene samlet som «Sandefjord kommune seksjon bibliotek».
  • På neste nivå kommer enhetene, som skal omtales som «Andebu bibliotek», «Stokke bibliotek» og «Sandefjord bibliotek».
  • Utad (i markedsføring, mot media, i brosjyrer og annet materiell) skal bibliotekene samlet benevnes som «Sandefjordbibliotekene». Fortsett å lese «Oppsummering ledermøter»

Møte i styringsgruppa 27. januar

Det opprettes nye arbeidsgrupper for markedsføring / sosiale medier og samlingsutvikling. Bli kjent-gruppa skal planlegge flere tiltak for å knytte bånd på tvers av enhetene.

Tidspunkt: Fredag 27. januar 2017
Sted: Andebu bibliotek
Til stede: Anette Østad, Hanne Ottoson og Jørgen Hovde

hus

Anette, Hanne og Jørgen utgjør også mediegruppa, og den første saken angår denne.

1.) Registrering i BaseBibliotek

På grunn av ny organisering etter sammenslåingen skal bibliotekenhetene registreres på nytt i BaseBibliotek, Nasjonalbibliotekets adressekatalog for norske bibliotek og deres utenlandske fjernlånsforbindelser.

Jørgen har vært i kontakt med BaseBibliotek for å oppklare hvordan veiledningen for registrering skal tolkes. Fortsett å lese «Møte i styringsgruppa 27. januar»

Møte i styringsgruppa 6. desember

Tidspunkt: Tirsdag 6. desember
Sted: Sandefjord bibliotek
Til stede: Anette Østad, Hanne Ottoson, Jørgen Hovde, Hans Gjærløw og Bjarne Sætre

stempel-og-kort

1. Referat og meldinger

Referatet fra forrige møte ble gjennomgått.

Styringsgruppa snakket om status for kommunesammenslåingen. Lokalisering var det sentrale punktet, men for bibliotekets del er dette av mindre betydning, siden de ansatte fremdeles skal jobbe der de er i dag.

Det kan imidlertid ha betydning for lokalene våre at servicetorgene legges til bibliotekene.

2. Servicetorg

Styringsgruppa avventer mer informasjon om servicetorg-funksjonen.

Servicetorgene vil påvirke lokaliseringsdiskusjonen.

3. Konvertering og sammenslåing av system

Vi avventer prøveuttrekk fra Micromarc-databasene til bibliotekenhetene i Andebu og Stokke. Ifølge Bibits skal dato for prøveuttrekk settes innen 16. desember.

Oppdatering: Prøveuttrekk er nå foretatt fra Andebus database.

Fortsett å lese «Møte i styringsgruppa 6. desember»

Møte i styringsgruppa 27. september

Det opprettes en egen arbeidsgruppe for innkjøp, og det går mot meråpent bibliotek i Andebu.

Tidspunkt: Tirsdag 27. september
Sted: Sandefjord bibliotek
Til stede: Anette Østad, Bjarne Sætre, Hans Gjerløw, Hanne Ottoson og Jørgen Hovde

bokhylle02

1. Biblioteksystem – nye Sandefjord og Vestfold

  • Bibliotekene i Vestfold ønsker å sette i gang en prosess med felles anbud på biblioteksystem. Fylkesbiblioteket koordinerer og støtter arbeidet.
  • Nye Sandefjord har allerede kommet godt i gang med sin prosess. Derfor vurderer styringsgruppa at det ikke er aktuelt for biblioteket i nye Sandefjord å gå inn i et slikt samarbeid.
  • Samtidig er vi spente på arbeidet med felles anbud, og ønsker å følge med på prosessen. Vi er særlig interessert i hovedargumentene for samarbeidet og hva det vil ha å si for biblioteksøk og den nye felles nettsida.
  • Jørgen skal delta på det første møtet om dette på vegne av dagens SAS-bibliotek og nye Sandefjord.

Fortsett å lese «Møte i styringsgruppa 27. september»

Møte i styringsgruppa 6. september

Møte med halv styringsgruppe
Tidspunkt: Tirsdag 6. september
Til stede: Hans Gjerløw og Jørgen Hovde

Bjarne Sætre og Hanne Ottoson var opptatt i et annet møte.

_dsc0120

1.) Rolleavklaring

Enhetslederne for de tre bibliotekene i nye Sandefjord er på plass. Til nå har mandatet til å danne et nytt bibliotek ligget hos de tre nåværende biblioteksjefene: Hans Gjerløw, Jørgen Hovde og Hanne Ottoson. I tillegg er den nye seksjonslederen Bjarne Sætre også blitt inkludert i styringsgruppa.

Nåværende biblioteksjef i Sandefjord Hans Gjerløw blir seksjonsleder for kultur i den nye kommunen og trekker seg derfor litt tilbake i arbeidet med å danne det nye biblioteket. Han vil fortsatt delta på styringsgruppemøtene og i kartleggingen av nåværende praksis på sitt bibliotek, men avgjørelser om det fremtidige biblioteket skal ligge hos seksjonsleder og enhetslederne.

Anette Østad, som nylig ble ansatt som enhetsleder for biblioteket i Sandefjord, trer inn i styringsgruppa. Fortsett å lese «Møte i styringsgruppa 6. september»