Rådata spørreundersøkelse

På denne siden er opprinnelige svarene vi fikk inn på spørreundersøkelsen listet i sin opprinnelige form. For å beskytte anonymiteten til respondentene står ikke svarene fra de ulike svarsettene listet i samme rekkefølge under hvert spørsmål.

Spørsmål 1

Hvordan har du opplevd informasjonen / kommunikasjonen underveis i sammenslåingsprosessen?

 • Informasjon underveis i prosessen synes jeg har vært god fra leders side.
 • Bra
 • Informasjonen har stort sett vært god. Lederne på biblioteket har informert om det de har visst og det som har vært avklart. Mye informasjon har ligget tilgjengelig på nett.
 • Mye informasjon, til dels overveldende.
 • I oppstarten var det ganske god informasjon. Men nå etter vi har blitt sammenslått synes jeg vi har fått svært lite informasjon og kommunikasjonen kan bli bedre.
 • Jevnt over god, men hadde satt pris på enda mer informasjon
 • Kommunikasjon har foregått over hodet på oss i stor grad.
 • Ikke den beste kommunikasjonen/informasjonen. Hadde vært ønskelig om leder hadde kommunisert mer om hva som ble gjort, og hva som skulle skje.
 • Det har gått lite informasjon om prosessen og endringer i vår bibliotekhverdag til alle ansatte.

Spørsmål 2

I hvilken grad opplevde du at det var tilrettelagt for din deltagelse og involvering i prosessene?

 • Bra
 • Jeg har hele tiden blitt involvert og har deltatt i arbeidsgrupper.
 • I stor grad gjennom arbeidsgruppen jeg har deltatt på. Jeg har opplevd nærmeste leder som lydhør og interessert i dialog.
 • Føler jeg og avdelingen jeg jobber i har blitt tatt med i prosessen
 • Ikke så mye tilrettelegging. Hvis vi hadde blitt involvert tidligere, kunne også flere ting hvert på plass da sammenslåingen skjedde.
 • Veldig liten påvirkningsgrad, tilnærmet ingenting!
 • Veldig lite; både deltagelse og involvering.
 • Overhode ingen involvering, alle bestemmelser ble tatt på et høyere nivå. Dermed ble det skapt en «vent og se – holdning».
 • Jeg var involvert i én gruppe. Men mangel på tid har gjort at det har vært vanskelig å følge opp. Det har ikke blitt satt av nok tid og det har ikke vært satset på arenaer for samhandling i det daglige.

Spørsmål 3

Hva tror du blir de varige følgene av sammenslåingen for din arbeidssituasjon?

 • Større forventninger til fleksibilitet og samarbeidsevne. Flere muligheter til faglig utvikling.
 • Jeg synes det er en del usikkerhet rundt hvordan det hele lander, men jeg håper at det blir en god arbeidssituasjon framover. Jeg får flere kollegaer å samarbeide med – fagmiljøet blir større, samarbeidet blir nok på flere områder bedre.
 • Ingen store endringer
 • Få følger, men et håp om mer samarbeid og involvering.
 • Mindre oversikt og selvstendighet…
 • Det er for tidlig å si, men det som temmelig sikkert vil ha betydning er den økonomiske situasjonen etter sammenslåingen.
 • Jeg håper det blir en mer effektiv arbeidsplass med mer likt tilbud ved alle bibliotek. Så langt har det ført til mer arbeid og færre ressurser.
 • Jeg håper at de 3 avdelingene ses mer under ett i framtiden og at arbeidsoppgaver ses mer i sammenheng slik at vi kan hente ut gevinst. En negativ følge for min arbeidssituasjon er at min avdelingsleder også har blitt enhetsleder, noe som gjør at hennes tid går med mer til administrasjon og mindre til å være min/vår leder.
 • Dårligere bemannet og et mer knapt budsjett. Mindre tilbud til publikum. Dårligere faglig utvikling og kurstilbud til oss ansatte

Spørsmål 4

Det overordnede målet i prosessen har vært at 1+1+1 skal bli mer enn 3. Hvilke gevinster av sammenslåingen kan du se at vi har klart å hente ut?

 • Foreløpig ingen.
 • Større fagmiljø på en del områder. I og med at politikerne har bestemt ansettelsesstopp et halvt år etter sammenslåingen – og at enkelte enheter har mistet ressurser allerede – har gevinsten så langt vært minimal. Vi vil så gjerne, men så stopper det opp på ressurser. Vi har imidlertid startet samarbeid om arrangementer og markedsføring. Dette har et stort potensiale i seg, men krever bevisst vilje fra ledergruppen til prioritering. Jeg vil gjerne si at enhetslederne i seksjon bibliotek var tidlig ute med å starte samarbeidet, men ble sinket i prosessen fordi leder oppover ble sent tilsatt.
 • Ingen veldig synbare ennå. Synliggjort – har fått et felles programhefte.
 • Felles program. Mer samarbeid mellom bibliotekene med arrangementer.
 • Bedre kommunikasjon. Drøfte tilbudet utad
 • Vi har blitt bedre kjent med ansatte på alle tre bibliotek.
 • Veldig få foreløpig, men det jobbes med samordning av oppgaver slik at ikke «alle gjør alt».
 • Personlig tror jeg at vi ikke har merket gevinstene enda, men jeg tror de kommer! det tar tid før ting er på plass og nye muligheter blir innarbeidet.
 • Jeg ser foreløpig ikke noen gevinst sånn i det daglige. Litt samarbeid på mer overordnet nivå, og noen grupper som ser på deler av tilbudet. Men reduksjon i stillinger, en del sykefravær, samt at nye (ikke bibliotekfaglige) oppgaver har krevd mye i Sandefjord kan ha bidratt til dette.

Spørsmål 5

Ser du mulige gevinster av sammenslåingen som vi enda ikke har hentet ut?

 • Flere oppgaver kan samles. Personalressurser kan i større grad utnyttes på tvers.
 • Usikker, for tidlig å si
 • Kan ennå ikke se at vi har oppnådd noen gevinst! Kanskje når vi har kommet litt lenger i prosessen, kan føle at vi står samlet?
 • Som over, jeg tror de store gevinstene ikke har skjedd enda.
 • Burde være mer å hente i felles personalressurs Samkjøring/fordeling av felles oppgaver
 • Vi skal over på et felles biblioteksystem, som igjen fører til felles katalog. Dette arbeidet er i god gang nå. Når det er på plass, ser jeg for meg et samarbeid om innkjøp og katalogisering. Vi ønsker oss en mulighet for å vikariere for hverandre, vi kan samarbeide mer om formidling/arrangementer/markedsføring.
 • Mer samarbeid, blant annet når det gjelder bokprat i ulike former og deling av informasjon/kunnskap om bøker.
 • Ja mange. Men da må det legges til rette for at vi fordeler oppgaver, og vi må samhandle mer i det daglige. Jeg synes mer av personalet kan jobbe på flere avdelinger, kanskje ikke fast – men for å bli kjent.

Spørsmål 6

Hvilke råd ville du gitt til bibliotek i andre kommuner som skal slås sammen?

 • Vær positiv ikke sett dere på bakbena. Ta aktivt del i prosessen
 • Sats på å bygge felles kultur. Det krever tid og en tydelig ledelse som vil noe for biblioteket som helhet. Involver alle, ikke bare ledernivået. Ikke innfør nye tidkrevende oppgaver i biblioteket samtidig som man slår seg sammen. Sats på felles personalmøter, felles kurs og team på tvers.
 • Start planlegging tidlig, og få alle med! De som sitter i arbeidet har ofte gode ideer og innspill.
 • Tydelig ledelse som kommuniserer og gir alle ansatte et forum for deltakelse og kommunikasjon (ikke bare de som får delta i arbeidsgrupper – dette gjelder nemlig ikke alle ansatte).
 • Når det eneste svaret på alt som skjer i et samfunn er at man skal spare penger har jeg ingen råd å gi. Involvering og medbestemmelse koster, også kroner!
 • Ta tiden til hjelp og ikke mist motet – det er mye som skal på plass. Det blir endringer, men gjør det beste ut av det og se mulighetene.
 • Gå sakte frem, vær lydhøre mot hverandre. Ha de ansatte med i prosessen og benytt deres kvaliteter og kunnskap der de er som best…
 • Start så fort som mulig, arranger bli-kjentturer/-dager, dann arbeidsgrupper. Bruk tid på dette. Involver alle ansatte underveis i prosessen, informer godt. Ikke tro at alt er på plass fra dag én. Vær tålmodig! Veien blir til mens vi går.

Åpent felt

Har du andre relevante tilbakemeldinger, tanker eller erfaringer? Del dem her!

 • Ansettelsesstoppen og det at kommunen må spare det første året i en sammenslåingsprosess, virker demotiverende på alle. Krav blir stilt og tredd ned over oss fra andre kommunalområder, uten at vi blir involvert og med lite eller ingen informasjon. Det er uheldig. Flere arbeidsoppgaver blir tillagt oss uten flere ressurser, – heller færre. Det medfører sykmeldinger, med dertil hørende flere arbeidsoppgaver på færre folk. Det er en veldig uheldig start på en sammenslåingsprosess som kunne vært gjennomført på en mye bedre og positiv måte. Når det er sagt, gjelder ikke denne kritikken våre enhetsledere. De gjør så godt de kan ut ifra situasjonen.
 • Det er lov å ha ulikt tilbud innad i kommunen og være ulike selv om man arbeider i seksjon bibliotek. Det er ikke noen motsetning i det og det trenger ikke by på problemer.
Reklamer