Oppsummering markedsføringsgruppa

Arbeidsgruppe:
Wenche Roald Naas (Stokke)
Kirsten Muhle (Sandefjord)
Thomas Overvik (Andebu)

Oppdrag:
Kartlegge tidligere praksis for markedsføring på de tre enhetene og finne gode rutiner og løsninger for fremtidig arbeid på området.

Hus

Arbeid

Markedsføringsgruppa ble nedsatt relativt sent i prosessen og etter at arrangementsgruppa allerede hadde sett på en del spørsmål tilknyttet området. Blant annet ble avgjørelse om felles programhefte tatt av arrangementsgruppa.

Markedsføringsgruppa har møttes to ganger etter at den ble nedsatt våren 2017, 17. mars og 29. august. Oppsummeringen ble skrevet i forbindelse med det siste møtet.

I tillegg har vi hatt noe kontakt med hverandre i forbindelse med konkrete markedsføringsoppgaver.

Anbefalinger

1 – Samling av oppgaver
Markedsføringsgruppa anbefaler at alt markedsføringsarbeid samles og utføres av én markedsføringsansvarlig eller -gruppe. Dette forutsetter imidlertid at det frigjøres/opprettes en dedikert stilling som har ansvar for og kapasitet til å utføre jobben helt på tvers av enhetene.

Eventuelt må markedsføringsarbeid gjennomføres som i dag, med selvstendig ansvar for markedsføring på hver enkelt enhet, men med mål om mer samkjøring og kommunikasjon mellom de ansvarlige.

2 – Facebook
Markedsføringsgruppa finner det mest hensikstmessig at enhetene beholder hver sin Facebook-side og ansvaret for å oppdatere disse, siden Facebook-sidene i stor grad er rettet mot brukere i den enkelte enhetens nærmiljø.

Felles profil gjennom bannere merket «Sandefjordbibliotekene» er likevel en mulighet.

Hvis markedsføringsansvar samles under én ansatt eller gruppe, vil det være naturlig at vedkommende oppdaterer alle enhetenes sider med kommende arrangementer.

Arrangementer bør opprettes på Facebook i god tid før de skal gjennomføres. Fortsett å lese «Oppsummering markedsføringsgruppa»

Reklamer

Møte i markedsføringsgruppa 29. august

Tidspunkt: Tirsdag 29. august 2017
Sted: Andebu bibliotek
Til stede: Wenche Roald Naas, Kirsten Muhle og Thomas Overvik

pingle-2

1. Markedsføring for ETT bibliotek

I hvor stor grad skal vi som jobber med markedsføring tenke Sandefjordbibliotekene under ett? Et konkret eksempel: Er det de ansatte på Sandefjord bibliotek sitt ansvar å framsnakke bibliotekenhetene i Stokke og Andebu til aviser og brukere? For framsnakker de andre bibliotekenhetene Sandefjord?

I teorien, og med utgangspunkt i de overordnede målene for sammenslåingsprosessen, synes svaret klart: Sandefjordbibliotekene er ett bibliotek, og dette skal gjenspeiles i hvordan vi tenker, jobber og fremstår utad.

I praksis, og til tross for at vi i en lengre periode har hatt felles program, er markedsføringen i dag fremdeles ikke veldig samkjørt. Vi arbeider fra hver vår tue, og kommunikasjon og samarbeid mellom enhetene er tilfeldig og improvisert. Ansvarsområdene er lite klarlagte og defineres fortsatt ut fra tilhørighet til enhet.

Noe av dette skyldes nok at det tar tid å endre hvordan den enkelte føler tilhørighet, fra ansatt på Stokke, Andebu eller Sandefjord bibliotek til å være del av Sandefjordbibliotekene. Likevel synes det å være rom for forbedringer gjennom å omorganisere markedsføringsarbeidet og klart definere ansvarsområder på tvers av enhetene. Fortsett å lese «Møte i markedsføringsgruppa 29. august»