Møte i mediegruppa 31. oktober

Mediegruppa har kartlagt praksis for innkjøp, mottak, katalogisering og klargjøring av medier på de tre enhetene.

Reklamer

Tidspunkt: Mandag 31. oktober
Til stede: Anette Østad, Hanne Ottoson og Jørgen Hovde

img_3136

1. Kartlegging av praksis

Sandefjord:

Gjennomsynsordning

 • Sandefjord bibliotek har avtale med Biblioteksentralen om ukentlige leveranser av ny skjønnlitteratur og sakprosa for voksne og barn til gjennomsyn.
 • Det kommer én eller to kasser med bøker på torsdager.
 • Bøkene til voksen- og barneavdelingen skilles på hver sin tralle.

Bokvalgsmøte barneavdelingen

 • Barneavdelingen har sitt bokvalgsmøte mandager.
 • Status for titlene sjekkes.
 • Antall eksemplarer vurderes.
 • Titlene sjekkes mot KF-listene.
 • Bøker til gjennomsyn som man tror/vet at kommer på Kulturfond, returneres.
 • Forslag til innkjøp fra lånere og ansatte vurderes.
 • DVD-er kjøpes inn etter forespørsel og etter hva som er aktuelt på BS-listene.

Bokvalgsmøte voksenavdelingen

 • Voksenavdelingen har sitt bokvalgsmøte tirsdager.
 • Tidsamme: Én time til halvannen time.
 • Alle i avdelingen som kan, deltar. Tiden i veiledningen deles på to ansatte.

Michael sjekker alle bøkene som har kommet til gjennomsynsordningen før møtet og noterer status for boka:

 • Har biblioteket boka fra før?
 • Er den allerede i bestilling – og med hvor mange eksemplarer?
 • Antall reserveringer på eventuell bestillingspost.
 • Har biblioteket eldre utgaver?
 • Har biblioteket mange bøker om emnet fra før? Fra hvilke år? Hvordan er utlånsstatistikken?
 • Har biblioteket kjøpt inn bøker av samme forfatter tidligere? Hvordan er utlånsstatistikken?
 • Kommer boka på Kulturfond?

Michael presenterer bøkene på møtet, og møtedeltagerne vurderer i fellesskap:

 • Skal boka kjøpes eller returneres?
 • Skal flere eksemplarer kjøpes inn? (5 reserveringer gir ett eksemplar.)
 • Skal ny bok bestilles og gammel utgave kastes?
 • Hvilke bøker blir ukelån?
 • Bøker man vet/tror kommer på Kulturfond returneres. (Det legges inn poster med status «ifkf», som betyr «ikke fått, venter Kulturfond».)
 • I tillegg har møtedeltagerne med forslag til innkjøp fra både lånere og ansatte.
 • Forslag til innkjøp av DVD-filmer diskuteres. (Beatrice har ansvar for innkjøp.)

Etter bokvalgsmøte

 • Gjennomsynsbøkene som ikke beholdes, returneres til BS sammen med liste over retur.
 • Jolanta effektuerer innkjøpet etter bokvalgsmøtene for både barneavdelingen og voksenavdelingen.
 • Jolanta bestiller også bøker til fengselsbiblioteket, etter liste fra Inger Sofie og May.

Tidsskrifter

 • Biblioteket abonnerer på de fleste tidsskriftene samt noen utenlandske aviser gjennom NBFs tidsskriftsformidling.
 • Noen få abonnement på aviser og tidsskrift kommer utenom.
 • VG og Dagbladet kjøpes på nærmeste bensinstasjon.

Mottak av Kulturfond-bøker, barneavdelingen

 • Barneavdelingen får fire sett med norsk litteratur og to sett med oversatt litteratur.
 • Settene bringes opp til barneavdelingen, hvor de pakkes opp.
 • Man sjekker om bøkene er lagt inn allerede og om det er reserveringer.
 • De fleste eksemplarene, og minst ett av hver tittel, innlemmes.
 • Eksemplarene fordeles mellom barneavdelingen og ungdomsavdelingen.
 • De resterende eksemplarene settes i magasin.
 • Settene med barnebøker er ferdig plastet.

Mottak av Kulturfond-bøker, voksenavdelingen

 • Voksenavdelingen får fire sett med norsk litteratur og to sett med oversatt litteratur.
 • Statistikk på tidligere bøker av forfatteren sjekkes.
 • Det sjekkes om bøkene er lagt inn allerede og om det er reserveringer.
 • Ett eksemplar av hver tittel i sendingen pakkes opp settes på tralle før bokvalgsmøtet for voksenavdelingen.
 • Antall eksemplarer som innlemmes i samlingen bestemmes på bokvalgsmøtene.
 • Minimum ett eksemplar av hver tittel innlemmes.
 • Ofte legges det til raust med eksemplarer. Det er i hovedsak bare lyrikk og noveller som bare får ett eksemplar på hylla.
 • Eksemplarer som ikke innlemmes legges ikke på posten, men settes i magasin.
 • Bøkene for voksne er i hovedsak ikke plastet.
 • Unntak: Noen fagbøker samt oversatt skjønnlitteratur er plastet.

Distribusjon av KF-bøker til skolene

 • Barnebøker: Skolebibliotekarene på barneskolene tar selv kontakt og får plukke fra hyllene i magasinet.
 • Voksenbøker: Bibliotekarene fra Sandefjord videregående skole tar kontakt og spør etter spesielle titler. Kjersti har kontakten, plukker bøkene og sender dem med Norsk Bibliotektransport.

Abonnement / medievalg

 • Biblioteket har Bestselgerabonnement på skjønnlitteratur for voksne.
 • Biblioteket har Bestselgerabonnement på engelskspråklige romaner for voksne.
 • Biblioteket får ett eksemplar av alle lydbøker som gis ut på norsk.
 • Det abonneres på noen pocketserier.
 • Noen filmer for barn kommer fra Barnas Filmklubb.
 • Biblioteket er også medlem i Den norske bokklubben (barn, ungdom og voksen).

DVD

 • Filmer kjøpes fra Biblioteksentralen, Platekompaniet og CDON.

Mottak av bestilt materiell

 • Jolanta tar imot alt av bestilt materiell, pakker ut av esker og setter på traller.
 • Alt mottas i innkjøpsmodulen til Bibliofil før det settes i hylle for katalogisering for barneavdelingen eller voksenavdelingen.
 • Mottatt materiell sjekkes mot følgeseddelen.
 • Alle bøker som bestilles fra Biblioteksentralen kommer ferdig plastet.
 • Lydbøker med mer enn tre CD-er pakkes om av BS.

Katalogisering og klargjøring i barneavdelingen

 • Heidi katalogiserer det meste til barneavdelingen og fengselsbiblioteket.
 • Barneavdelingen gjør i stand bøkene sine selv: plaster, merker, reviderer, preger etc.

Katalogisering og klargjøring i voksenavdelingen

 • Michael katalogiserer det meste til voksenavdelingen.
 • Kjersti katalogiserer bøker til ungdomsavdelingen og pocketserier.
 • Beatrice katalogiserer DVD-filmer.
 • Anette ordner med ukelån.
 • Katalogposter hentes fra Biblioteksentralen. Det rettes i posten hvis det er behov for lokale tilpasninger. Eksemplarer legges til.
 • Tittelnummer, eksemplarnummer, dewey-nummer (fagbøker) og første bokstav i forfatters etternavn (skjønnlitteratur) skrives i boka for hånd.
 • Ferdig katalogisert materiale fraktes ned til ekspedisjonen for klargjøring.
 • Etikett, ryggmerking og RFID settes på her.
 • Eventuell plasting utføres.
 • Det blir kontrollert om materiellet til voksenavdelingen er riktig merket i veiledningen.
 • Deretter preges bøkene (RFID-magneten aktiveres).
 • Samtidig får man beskjed om materialet er reservert.

Boksalg

 • Det gjennomføres boksalg i juni hvert år.
 • Noe selges på tralle gjennom året.

Stokke:

Innkjøp, barn

 • Det meste av bøker til barn og ungdom kjøpes inn gjennom Biblioteksentralens medievalg-pakker.
 • Biblioteket har Bokpakke 4 (den største) og Lydbokpakke 3 (den nest største).
 • Noen få innkjøp gjøres lokalt, ved spesielle behov.
 • Biblioteket får seks sett med KF-bøker for barn og ungdom. Skolekoordinator deler ut tre av dem til skolene.

Innkjøp, voksen

 • Anne Marie og Hanne bruker listene fra Biblioteksentralen til bokvalg. Anne Marie bestiller.
 • Det fungerer fint å kjøpe inn selv, og det brukes ikke mye tid på innkjøp.
 • Biblioteket har i tillegg Bestselgerabonnement
 • Nesten alt, inkludert DVD-er, kjøpes fra Biblioteksentralen.
 • Biblioteket hadde tidligere en gjennomsynsordning, men dette ble gått bort fra på grunn av korte frister og fordi kassa med bøker uansett måtte videre til neste bibliotek – de titlene som var aktuelle, kunne ikke beholdes.
 • Ved mange reserveringer kan det kjøpes inn ekstra eksemplar.
 • Biblioteket får ett sett KF-bøker for voksne.

Mottak

 • Wenche eller Anne Marie åpner pakkene. Innholdet sjekkes mot listen.
 • Wenche og Hilde katalogiserer medier for barn.
 • Anne Marie katalogiserer medier for voksne.
 • Katalogposter hentes fra BIBBI. Det gjøres minimalt med rettelser/endringer. Eksemplarer legges til.
 • Det settes strek under ordningsord. Krim og lydbøker merkes på ryggen.
 • Fagbøker for barn er kategorisert og får fargemerking i tillegg til deweynummer.
 • Medier klargjøres hovedsaklig på bibliotekarenes kontor, men noe (f. eks skriving på plater) kan gjøres i skranken.
 • Bøker med mer enn tre reserveringer får automatisk 14 dagers lånetid.

Kulturfond

 • Kulturfondbøker kommer ikke ferdig plastet.
 • Bøker man tror blir populære, plastes.
 • KF-bøker som vurderes til ikke å ha mulighet til utlån legges i pappesker.
 • KF-bøker blir fortløpende lagt ut for salg når de har ligget i fem år.
 • Det opprettes poster på bøker som ventes på KF, sånn at reserveringer kan tas.

Faktura

 • Wenche kontrollerer at fakturaene stemmer med leveringslistene.

Andebu:

Innkjøp

 • Innkjøpene er fordelt på tre områder: voksen, barn og film.
 • Bøkene kjøpes inn av fagansvarlig for området.
 • En stor andel av bøkene kjøpes inn gjennom Biblioteksentralens medievalg-tjeneste.
 • Biblioteket har bokpakke 2 (den nest minste) og lydbokpakke 1 (den minste) for barn. Nesten hele barnebudsjettet er bundet opp avmedievalg.
 • Biblioteket har bokpakke 2 (den nest minste) og lydbokpakke 2 (den nest minste) for voksne. To tredeler av voksenbudsjettet er bundet opp av medievalg.
 • Film kjøpes stort sett fra CDON og Platekompaniet.

Kulturfond

 • Biblioteket får to KF-sett for barn og ett for voksne.
 • Ett barnesett beholdes på biblioteket. Det andre fordeles mellom skolene.
 • Alle KF-bøker katalogiseres, men bøker det lite sannsynlig at får utlån, settes i magasin.
 • KF-bøkene er ikke plastet. Bøker som det er sannsynlig at får mange utlån, blir plastet.
 • Ved etterspørsel av bøker som kommer på KF opprettes det poster sånn at reserveringer kan tas.

Mottak, katalogisering og klargjøring

 • Ankomne bøker og andre medier pakkes opp og telles over i skranken av den som har skrankevakt. De sorteres og settes i hyllen til ansvarlig for fagområdet.
 • Bøker som trenger plasting plastes.
 • Katalogposter hentes fra BIBBI og legges vanligvis til uten endringer.
 • Det settes strek under første bokstav i ordningsordet på tittelbladet. Bøker merkes bakerst med måned og år de ble lagt til i samlingen.
 • Krim og bøker for barn og ungdom merkes på ryggen.
 • Fagbøker merkes med deweynummer.
 • Novellesamlinger merkes på ryggen med «N», dikt med «D» og skuespill med «S».
 • Bøker legges i skranken til gjennomsyn for de ansatte før de settes på hyllene.

Tidsskrifter

 • Biblioteket abonnerer på tidsskrifter gjennom NBFs tidsskriftsformidling.
 • Biblioteket abonnerer på Aftenposten, Tønsbergs Blad og Sandefjords Blad.
 • Dagbladet eller VG kjøpes på butikk.

Faktura

 • Det kontrolleres ikke om fakturaer stemmer med leveringslistene.

2. Generelt

Det forventes at biblioteket i nye Sandefjord vil få seks sett KF-bøker for voksne og ti sett KF-bøker for barn.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s